Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego pod domeną  www.eszelki.pl określa ogólne warunki oraz sposób sprzedaży usług nieodpłatnych drogą elektroniczną prowadzoną przez   Pro - gal s.c.  z  siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Konarskiego  87 ,  01- 355 Warszawa

                                                                                                                                                                                  § 1 SŁOWNIK POJĘĆ

1. Sprzedawca - oznacza :

Jolantę Ługiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Jolanta Ługiewicz  Pro - gal s.c.  z  siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Konarskiego 87, 01- 355 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gosodarki       o numerach NIP :  5222426498 ,  REGON : 142179196 

Konrada Ługiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Konrad Ługiewicz  Pro - gal s.c.  z  siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Konarskiego 87, 01- 355 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gosodarki       o numerach NIP :  5261738204 ,  REGON : 142180101

działających jako wspólnicy spółki cywilnej Pro - gal s.c.  z  siedzibą w Warszawie przy  ul. Stanisława Konarskiego 87                                                                                         NIP : 527 - 17 - 16 - 925 , REGON : 011923288 , będącej jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego .

2. Klient - każdy podmiot , na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa sprzedaży zgodnie z regulaminem i przepisami prawa .

3 . Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej ( umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu ) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową .

4 . Sklep internetowy - serwis internetowy należący do Sprzedawcy , dostępny pod domeną  www.eszelki.pl

5 . Regulamin - niniejszy regulamin .

6 . Towar - rzecz ruchoma , dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym , w szczególności szelki do spodni , akcesoria i wyroby galanteryjne .

7 . Rejestracja - czynność polegająca na założeniu przez Klienta konta dla korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego .

8 . Hasło - ciąg znaków literowych , cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie internetowym , będącym zabezpieczeniem dostępu do Konta Klienta w Sklepie internetowym .

9 . Login - indywidualne oznaczenie Klienta ( przez niego ustalone ) składającego się z  ciągu znaków literowych , cyfrowych lub innych , wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie internetowym . 

10 . Konto Klienta - indywidualny panel każdego Klienta , uruchomiony przez sprzedawcę po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta .

11 . Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, które służą do odtwarzania przechowywanych inormacji w niezmienionej postaci w sposób umożliwiający dostęp w danej chwili lub przyszłości.

12 . Dostawca - oznacza podmiot , z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dostawy zakupionego towaru .

13 . Dostawa - czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy towaru zakupionego w Sklepie internetowym .

14 . Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy .

15 . Umowa sprzedaży - zamówienie - zawarcie umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w regulaminie między Klientem a Sprzedawcą , określające rodzaj i liczbę Towarów .

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 . Wszelkie prawa do Sklepu internetowego , w tym prawa majątkowe , autorskie , własności intelektualnej do nazwy , jego domeny internetowej , Strony Internetowej Sklepu a także wzory formularzy , logotypów zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu ( za wyjątkiem logotypów oraz zdjęć należących do podmiotów trzecich ) należą do Sprzedawcy . Korzystanie z tych praw może nastąpić wyłącznie za zdodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie .

2 . Sprzedawca stosuje mechanizm plików " cookies " , które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu , zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta . Stosowanie plików " cookies " ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów . Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach . Każdy Klient może wyłączyć mechanizm " cookies " może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu .  

3 . W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu , konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej . 

4 . Zakazane jest osobom korzystającym ze Sklepu Internetowego ( w tym Klientom ) zamieszczania w nim treści bezprawnych . 

5 . Sprzedawca oświadcza że publiczny charakter sieci Internet oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikacji danych Klientów przez osoby nieuprawnione . Dlatego Klienci powini stosować programy antywirusowe w celu uniknięcia       ww. niebezpieczeństw .

6 . Sprzedawca nigdy nie zwraca się z prośbą do Klienta o udostępnienie mu danych ,  tj.  hasła lub loginu . 

7 . Sprzedawca może porozumieć się z Klientem , a Klient ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail sklep@eszelki.pl lub telefonicznie pod numerem                         + 48 501539869 

§ 3 REJESTRACJA

1 . W celu utworzenia Konta Klienta , Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji .

2 . Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym .

3 . W celu Rejestracji , Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym . Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło .

4 . W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego , Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem , akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu .

5 . Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie , drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę . Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta , zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych , za wyjątkiem Loginu .

§ 4 ZAMÓWIENIA

1 . Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego , a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży .

2 . Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu , 24 godziny na dobę .

3 . Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu , kompletuje zamówienie wybierając Towar , którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia " DODAJ DO KOSZYKA " pod nazwą Towaru prezentowanego na Stronie Internetowej Sklepu . Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „ ZAWARTOŚCI KOSZYKA ” formy Dostawy oraz formy Płatności , składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy , wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ ZAMAWIAM I PŁACĘ ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy , Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę , jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży .

4 . Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego , złożoną Sprzedawcy przez Klienta .

5 . Po złożeniu zamówienia , Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia .

6 . Następnie , po potwierdzeniu złożenia zamówienia , Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji . Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty , o której mowa w § 4 punkt 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży .

7 . Po zawarciu Umowy sprzedaży , Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki , przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres podczas Rejestracji lub składania zamówienia .

§ 5 PŁATNOŚCI

1 . Ceny w Sklepie Internetowym zamieszczone przy danym Towarze zawierają podatek VAT ( cena brutto ) ale nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy , wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży , o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia .

2 . Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

Przelewem :  wpłatę dokonujemy na numer rachunku bankowego : 12 1140 2017 0000 4002 1239 0730  tytułem :  Wpłata za zamówienie numer                         ( otrzymany w trakcie składania zamówienia ) . Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym firmy Pro-gal s.c. zamówienie jest przekazywane do realizacji . Informujemy , że nie dokonujemy wysyłki na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu .

Gotówką :  przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy w Warszawie ul. Konarskiego Stanisława 84 . Prosimy , abyś zgłosił (a) się po przesyłkę do Punktu Odbioru Osobistego dopiero po otrzymaniu od nas informacji , że zamówienie jest w pełni skompletowane i gotowe do odbioru.

Za pobraniem : dokonujesz płatności za zamówienie i dostawę bezpośrednio u Kuriera .

3 . Ceny Towaru oraz koszty związane z dostawą ponoszone przez Klienta obowiązują z momentu złożenia zamówienia .

§ 6 DOSTAWA

1 . Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej .

2 . Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad .

3 . Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia .

4 . Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia .                                                                         W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp.zo.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy , adresem dostawy będzie adres paczkomatu wskazanego przez Klienta w momencie składania zamówienia .

5 . W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę .​

6 . W momencie odbioru przesyłki Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Klient ma również prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu .

7 . Sprzedawca , zgodnie z wolą Klienta , dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary .

8 . W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem , podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy , pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu , w którym Klient będzie obecny . W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę , Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie , ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy .​

§ 7 RĘKOJMIA

1 . Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru ( rękojmia ) .

2 . Jeżeli Towar ma wadę Klient ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpić od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie . Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca .

3 . Klient , który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi , jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy . W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca .

4 . Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi , jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi . Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku , lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym . W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru . Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady , termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady​ .

5 . Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży , Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy .

6 . Sprzedawca , w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta .​

7 . Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę . Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@eszelki.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu . Sprzedawca niezwłocznie , lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi .​

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1 . Klient będący Konsumentem , który zawarł Umowę sprzedaży , może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny .​

2 . Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta .

3 . Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu . Oświadczenie można złożyć na formularzu , którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem : FORMULARZ ODSTĄPIENIA . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem .

4 . W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży , jest ona uważana za niezawartą .

5 . Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie , nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży , zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności , w tym koszt Dostawy . Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru , w zależności od tego , które zdarzenie nastąpi wcześniej .

6 . Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę , Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów .

7 . Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia , w którym odstąpił od Umowy sprzedaży . Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8 . W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru .

9 . Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty , jakiego użył Klient chyba , że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami .

§ 9 USŁUGI NIEODPŁATNE

1 . Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów , drogą elektroniczną usługi nieodpłatne :

- Formularz kontaktowy

- Prowadzenie Konta Klienta

2 . Usługi wskazane w § 9 ust . 1 świadczone są 7 dni w tygodniu , 24 godziny na dobę . Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju form , czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług , o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu .

3 . Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu , umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych , które podał podczas Rejestracji , jak też śledzenia stanu realizacji zamówień , jak też historii zamówień już zrealizowanych .​

4 . Klient , który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy , przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę , może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania .

5 . Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych , w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów , naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu , a także gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności : przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie . Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych . Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym .

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1 . Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji , składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie , jest Sprzedawca .​

2 . Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień , świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie . Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta .​

3 . Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych .

4 . Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie , z tym jednak zastrzeżeniem , że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta .

5 . Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe , ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania . Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru , w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta . Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych , jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa , a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta .​

6 . Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem .​

7 . Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy .

§ 11 ROZWIĄZANIE  UMOWY ( NIE DOTYCZY UMOWY SPRZEDAŻY )

1 . Zarówno Klient , jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn , z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej .

2 . Klient , który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną , poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli , przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość , umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta .

3 . Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji .

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 . Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy , lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą .

2 . Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie , zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu .​

3 . W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży , strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie . Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie .

4 . Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń . W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji . Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych .

5 . Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu . 

6 . Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 pażdziernika 2015 r.